Polski
English
  
Strona główna     e-mail     Drukuj  
 
 
 

 
 

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
RODO

 Szanowni Klienci,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). 

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O. Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście mieli kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy z DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Waszą prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Wasze dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych”.

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O. z siedzibą w Kędzierzyn-Koźle ul. Stoczniowców 2,47-200 Kędzierzyn-Koźle. Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas współpracy  z Państwem, w szczególności: 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu,  numer telefonu, PESEL,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego oraz dane zawarte w  dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, obsługi reklamacji, likwidacji szkód
 • realizacji obowiązków DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  
 • ochrony praw DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • uzasadnionego interesu DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O.  (marketing bezpośredni),
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O.może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O. ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O. przewidzianych prawem, ochrony praw DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, warsztaty samochodowe, wypożyczalnie samochodów, podmioty świadczące usługi księgowe lub  informatyczne, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O. , wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O..

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O.  dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych do Państwa dyspozycji jest  info@damenkozle.pl
 
 


47-200 Kędzierzyn-Koźle
ul. Stoczniowców 2

tel. +48 (77) 482-59-14
e-mail: info@damenkozle.pl
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA